Tannregulering

Priser og trygdeytelser

Prisene på en behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli.

Innen en behandling påbegynnes får pasienten framlagt et kostnadsoverslag og en behandlingsavtale.

For barn under 16 år er det et lovkrav at en foresatt eller noen som representerer de foresatte må underskrive behandlings- og kostnadsplanene før behandlingen kan begynne (informert samtykke)

Pasientene må i de aller fleste tilfeller påregne egenbetaling.

Prissystemet er komplisert da refusjonene følger priser fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet.

De fleste reguleringstannleger arbeider som selvstendig næringsdrivende og følger derfor prisutviklingen i samfunnet forøvrig, i tillegg er det fri prissetting (markedsstyrt) av tannhelsetjenester.

De siste årene har myndighetene blitt hengende 30-40 % etter i justeringene med trygdetakstene i forhold til prisstigningen (tannreguleringstakstene), Noen trygdetakster har sågar gått ned (negativ utvikling) med de følger at egenbetalingen til pasientene øker.

 

Refusjon for kjeveortopedisk behandling

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år (nytt fra 2012).

Størrelsen på støtten varierer fra 40 til 100 % av offentlig honorar, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

Gr. A: 100 % refusjon

Gr. B: 75 % refusjon (90 % med søskenmoderasjon)

Gr. C: 40 % refusjon (60 % med søskenmoderasjon)

Gr. D: Ingen refusjon, pasientene her ansees å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan utføres, men da må alt betales av egen lomme uten støtte fra staten.

Rent statistisk er det størst sannsynlighet for å havne i gruppe C.

 

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon: I Gr. B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i Gr. C fra 40 til 60 %.

Utregning av refusjonen

NAV / HELFO regner ut refusjonen til pasienten på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD).

Våre priser ligger noe over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.

Kostnader ved tannregulering (trygderefusjonen fratrukket).

Kostnader viser egenandelen som varierer pga refusjonsprosent og komplikasjonsgrad. (Behandlingsplanlegging med tilhørende journalopptak er ikke inkludert).

Innledende behandling: 8000-15000 kroner (Tidlig behandling, to fase behandling)

Ortopedisk behandling: 8000-17000 kroner (aktivator, maxillator o.s.v)

Fast apparatur i 1 kjeve: 3000-15000 kroner

Fast apparatur i begge kjever: 10000-35000 kroner

Oppsummert: Behandlingen vil koste alt fra 8000-35000 kroner

Ved første konsultasjon blir det gitt ett individuelt prisoverslag, hvor utlegg for eventuelt røntgenbilder, fotos, gipsmodeller og behandlingsplanlegging er inkludert.

 

Støtte fra NAV/HELFO til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Medfødt manglende tannanlegg, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller erstattes med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Uvanlig stor tannslitasje der bittfeilen må korrigeres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (NAV / HELFO har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning(er)
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)
  • Direkte oppgjør til tannlegen

NAV / HELFO utbetaler trygderefusjonen direkte til Tann- og Kjeveklinikken.

Du betaler kun din egenandel til oss!